Introductie

Aixam Industries Inc. (het “Bedrijf”) respecteert de persoonlijke privacy en waardeert het vertrouwen van haar klanten, medewerkers en zakelijke partners. Het bedrijf voldoet aan de principes van wettigheid, eerlijkheid, transparantie, doelbinding, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, opslagbeperking, integriteit, vertrouwelijkheid, rechtmatigheid van verwerking, kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, toegang, rectificatie, wissen, overdraagbaarheid en handhaving vereist onder toepasselijke wetten, regels en voorschriften, waaronder de AVG.

Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) beschrijft de privacybeginselen die het Bedrijf volgt.

Strekking

Deze verklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden ontvangen in elk formaat, inclusief elektronisch, papieren of mondeling.

Definities

Tenzij anders gedefinieerd in deze Verklaring, hebben termen met een hoofdletter de betekenissen die hierin worden uiteengezet.

“Agent” betekent een externe organisatie die taken uitvoert namens en onder de instructies van het Bedrijf.

“Gegevensbeheerder”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instantie of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

“Gegevensverwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

“Gegevenssubject” betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door een gegevensbeheerder of een gegevensverwerker.

“DPA’s”: de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

“FDPIC” betekent de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris.

“GDPR” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016.

“Niet-Agent Derde Partij” betekent elke derde partij die geen Agent is.

“Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Privacyautoriteiten”: de DPA’s, de FDPIC en de toezichthoudende autoriteiten.

“Verwerking”: elke bewerking of verzameling handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, wissing of vernietiging.

“Publieksrecordinformatie” betekent gegevens die worden bijgehouden door overheidsinstanties of -entiteiten die in het algemeen openstaan voor raadpleging door het publiek.

“Gevoelige persoonlijke gegevens” betekent persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze, ideologische of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap en vakbondgerelateerde opvattingen of activiteiten, seksuele geaardheid of persoonlijke gegevens betreffende medische of gezondheidstoestand onthullen, persoonlijke seksualiteit of seksleven, of persoonlijke gegevens met betrekking tot socialezekerheidsmaatregelen of administratieve of strafrechtelijke procedures, sancties, strafbare feiten of strafrechtelijke veroordelingen. Gevoelige persoonsgegevens omvatten ook nationale identificatienummers, indien de toepasselijke wetgeving uitdrukkelijk bepaalt dat nationale identificatienummers zijn opgenomen in de definitie daarvan. Het bedrijf behandelt alle informatie die van een derde partij is ontvangen en behandelt deze als gevoelig en behandelt deze als gevoelig.

“Toezichthoudende autoriteit”: een onafhankelijke openbare autoriteit die is opgericht door een EU-lidstaat.

Privacy Principes

De privacybeginselen van het Bedrijf zijn:

Wettigheid, eerlijkheid en transparantie

Wanneer het bedrijf persoonlijke gegevens verzamelt, wordt het op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verwerkt in relatie tot de betrokkene.

Doelbeperking

Wanneer het bedrijf persoonlijke gegevens verzamelt, wordt het verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Data Minimalisatie

Wanneer het bedrijf persoonlijke gegevens verzamelt, is het adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor het wordt verwerkt.

Nauwkeurigheid

Wanneer het bedrijf persoonlijke gegevens verzamelt, is het accuraat en wordt het waar nodig bijgewerkt; alle redelijke stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onnauwkeurig zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gerectificeerd.

Opslagbeperking

Wanneer het bedrijf persoonlijke gegevens verzamelt, zal het niet langer bewaard worden in een vorm die identificatie van betrokkenen mogelijk maakt dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Wanneer het bedrijf persoonlijke gegevens verzamelt, wordt het verwerkt op een manier die een gepaste beveiliging van de persoonlijke gegevens garandeert, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.

Rechtmatigheid van verwerking

Elke verwerking zal rechtmatig worden gedaan. Het Bedrijf en enige Agent of Niet-Agent Derde partij zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken als en voor zover ten minste een van de volgende van toepassing is: (1) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; (2) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten; (3) verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen; (4) verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; (5) verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke; en (6) verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer die belangen worden geschonden door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder met name wanneer de betrokkene een kind is.

Aankondiging

Wanneer het bedrijf persoonlijke gegevens van personen in de EU, de EER of Zwitserland verzamelt, zal het: (1) hen informeren over de ontvangers van de persoonsgegevens, (2) hen informeren over de vraag of zij moeten reageren op vragen en de gevolgen van een niet-beantwoording, (3) informeert hen over het bestaan ​​van rechten op toegang tot en rectificatie van hun persoonlijke gegevens, (4) informeert hen over de doeleinden waarvoor zij persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, (5) informeert hen van de soorten Niet-Agent-derden waaraan het Bedrijf de informatie openbaar maakt, (6) informeert hen over de keuzes en middelen om het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens over hen te beperken, (7) informeert hen over hoe contact op te nemen met het Bedrijf en (8) verkrijgen van hun voorafgaande toestemming voor dergelijke verzameling. Kennisgeving zal worden verstrekt in duidelijke en opvallende taal wanneer personen eerst om persoonlijke gegevens worden gevraagd aan het Bedrijf, of zo snel daarna als praktisch mogelijk is, en in ieder geval voordat het Bedrijf de informatie gebruikt of openbaar maakt voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld.

Keuze

Het bedrijf geeft personen de mogelijkheid om positief en expliciet toestemming te verlenen (op te geven) voor de bekendmaking van dergelijke persoonsgegevens en gevoelige persoonlijke gegevens aan een derde partij zonder agent of het gebruik van de persoonsgegevens of gevoelige persoonlijke gegevens voor een ander doel dan het doel waarvoor het oorspronkelijk is verzameld of vervolgens door de persoon is geautoriseerd.

Het bedrijf zal individuen voorzien van direct beschikbare, betaalbare en redelijke mechanismen om hun keuzes uit te oefenen. Met betrekking tot persoonlijke gegevens die verband houden met de werkgelegenheid, zal het Bedrijf redelijke inspanningen leveren om tegemoet te komen aan de privacyvoorkeuren van werknemers. Deze kunnen bijvoorbeeld het beperken van de toegang tot de gegevens, het anonimiseren van bepaalde gegevens of het toewijzen van codes of pseudoniemen omvatten wanneer de werkelijke namen niet vereist zijn voor het managementdoel dat voorhanden is.

Doorsturen

Wanneer het bedrijf persoonsgegevens overdraagt aan een agent of niet-agent derde partij buiten de EU, zal het bedrijf een schriftelijke overeenkomst aangaan met die derde partij waarin de standaard contractuele clausules zijn opgenomen die door de EU zijn vastgesteld om te bepalen dat dergelijke agenten en derden die geen agent zijn, stellen adequate niveaus van bescherming in voor de persoonlijke gegevens die aan hen worden doorgegeven.

Beveiliging

Het Bedrijf neemt redelijke stappen om de persoonlijke gegevens in zijn bezit te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, en zal alle nuttige voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico’s van de verwerking, om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en, in het bijzonder, de wijziging en beschadiging ervan of toegang door onbevoegde derden te voorkomen. Het bedrijf heeft technische, fysieke en organisatorische procedures en beveiligingsmaatregelen ingevoerd om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, of andere vormen van ongeautoriseerde of onwettige verwerking in verhouding tot de risico’s van het specifieke type verwerking, de aard van de persoonsgegevens en in overeenstemming met de toepasselijke GDRP en eventuele andere wetten en toepasselijke richtlijnen, indien van toepassing, die zijn uitgevaardigd door autoriteiten die daar jurisdictie over hebben, en rekening houdend met de kosten van het implementeren van dergelijke maatregelen. Het bedrijf kan de beveiliging van persoonlijke gegevens op of via internet niet garanderen.

Het bedrijf zal zich houden aan de GDPR en andere toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften met betrekking tot de openbaarmaking en kennisgeving van gegevensbraken.

Toegang

Op verzoek kan dit worden gedaan door dit formulier in te vullen [insert link to data access form] door het individu. Het Bedrijf zal personen redelijke toegang tot hun persoonlijke gegevens verlenen. Zulke toegang zal omvatten: (1) bevestiging of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt; (2) de doeleinden van de verwerking; (3) de categorieën van persoonsgegevens in kwestie; (4) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de verwerkingsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; (5) indien mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; (6) het bestaan ​​van het recht om het bedrijf te verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking; (7) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (8) informatie over de bron van de gegevens, indien niet rechtstreeks van de betrokkene; (9) of de persoonsgegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en, zo ja, de logica en mogelijke gevolgen; en (10) als de gegevens worden overgedragen aan een derde land of internationale organisatie, informatie over de waarborgen die van toepassing zijn.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die verband houden met de werkgelegenheid, zal het bedrijf de lokale voorschriften naleven en ervoor zorgen dat EU-, EER- en Zwitserse werknemers toegang hebben tot dergelijke informatie die wettelijk verplicht is in hun thuisland, ongeacht de locatie van gegevensverwerking en -opslag. Als gegevensverwerking met betrekking tot persoonsgerelateerde persoonlijke gegevens plaatsvindt in de VS, zal het bedrijf samenwerken om dergelijke toegang te bieden, hetzij rechtstreeks, hetzij via de EU-, EER- of Zwitserse werkgever.

Rectificatie

Als de betrokkene daarom verzoekt, zullen zijn persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verzameld, worden gecorrigeerd en onvolledige persoonlijke gegevens worden ingevuld op basis van door de betrokkene verstrekte informatie. Waar nodig zal het bedrijf stappen ondernemen om de informatie door de betrokkene te valideren om ervoor te zorgen dat deze juist is voordat deze wordt gewijzigd.

Verwijderen

Als de betrokkene daarom verzoekt, worden zijn persoonlijke gegevens die het bedrijf verzamelt, zonder onnodige vertraging verwijderd, op voorwaarde dat een van de volgende situaties van toepassing is: (1) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; (2) de betrokkene de toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grond is voor verwerking; (3) de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens; (4) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (5) de persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting van het bedrijf; of (6) wanneer de persoonsgegevens voor de betrokkene als kind relevant waren.

Overdraagbaarheid

Als het gegevenssubject verzoekt, worden hun persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verzameld, aan hen verstrekt in een gestructureerde, veel gebruikte en machineleesbare of persoonlijke gegevens die aan een andere partij worden doorgegeven.

Handhaving

Het Bedrijf zal een zelfevaluatiebenadering gebruiken om naleving van deze Verklaring te verifiëren en periodiek verifiëren dat de Verklaring juist en volledig is voor de informatie die bedoeld is om te worden afgedekt, prominent weergegeven, geïmplementeerd en toegankelijk is en in overeenstemming met deze Verklaring.

Het bedrijf moedigt geïnteresseerde personen aan om problemen aan te kaarten via de contactgegevens in deze verklaring. Het bedrijf zal eventuele klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze verklaring onderzoeken en proberen op te lossen. Elke werknemer van het bedrijf die door het bedrijf wordt bepaald in strijd is met deze verklaring, zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.

De Vennootschap zal (1) een beroep doen op betrokkenen met betrekking tot de handhaving van deze Verklaring; (2) voorzien in follow-upprocedures om na te gaan of de verklaringen en beweringen die het bedrijf heeft gedaan over zijn privacypraktijken waar zijn; en (3) om problemen op te lossen die voortvloeien uit het falen van het Bedrijf om deze Verklaring na te leven. Wanneer het Bedrijf verplicht is of besluit samen te werken met de AVG of enige andere toepasselijke wet- of regelgeving, in verband met de handhaving van deze Verklaring (bijvoorbeeld met betrekking tot klachten over een schending van de gegevensbeschermingsrechten van een werknemer van de Vennootschap in verband met de EU, de EER of Zwitserland met betrekking tot persoonsgerelateerde persoonlijke gegevens), zal de onderneming als volgt voldoen aan haar verbintenis krachtens clausules (1) en (3) van deze paragraaf:

 • Het bedrijf werkt samen met de privacyautoriteiten bij het onderzoeken en oplossen van klachten; en
 • Het Bedrijf zal zich houden aan elk advies van de Privacyautoriteiten wanneer de Privacyautoriteiten van mening zijn dat de organisatie specifieke actie moet ondernemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief herstel- of compensatiemaatregelen ten behoeve van personen die getroffen zijn door naleving van de toepasselijke wetgeving, en zal de Privacyautoriteiten schriftelijk bevestigen dat dergelijke actie is ondernomen.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Tijdens uw interactie met Aixam zijn er mogelijk mogelijkheden voor u om ons uw informatie te verstrekken. Bovendien kunnen we bepaalde informatie over uw of uw voertuigen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

U kunt ons via verschillende bronnen informatie over u of uw voertuigen verstrekken: Polaris-websites, applicaties, product- en gerelateerde evenementen, enquêtes, platforms voor sociale media, deelname aan sweepstakes en via onze contactcentra voor klanten. We ontvangen ook informatie over u via voertuigverkoopverslagen die door uw dealer zijn verstrekt en we kunnen, met uw toestemming, gegevens verkrijgen van uw voertuig.

De soorten informatie die Polaris over u verzamelt, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, stad, staat en postcode, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Betalingsinformatie (zoals uw creditcardnummer, CVV-code en vervaldatum)
 • Informatie over uw voertuig (zoals kentekennummer, voertuigidentificatienummer (VIN), merk, model, modeljaar, verkoopdealer, servicedealer, datum van aankoop of lease, lease / financieringsduur, servicegeschiedenis, kilometerstand, olie / batterijstatus, brandstof- of laadhistorie, elektrische systeemfunctie, versnellingsstatus en diagnostische foutcodes)
 • Informatie over uw verbonden apparaten (zoals mobiele telefoon, computer of tablet) en hoe u omgaat met onze producten, diensten, apps en websites (zoals IP-adres, browsertype, unieke apparaat-ID, cookiegegevens en bijbehorende identificerende en gebruiksinformatie)
 • Demografische informatie (zoals geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en gezinssamenstelling)
 • Marketingprofielinformatie (zoals wanneer u van plan bent om te kopen of te leasen; het voertuig waarvoor u belangstelling hebt)
 • Foto’s en video’s zoals die welke u kunt indienen voor wedstrijden, sweepstakes en social sharing
 • Relaties die u hebt met Polaris naast de aankoop en het onderhoud van uw voertuig (zoals via een rewards-kaart, enz.)
 • Informatie over verificatie van incentive-geschiktheid (zoals de naam van de hogeschool, bedrijfstak of naam van de credit union voor aankoopprogramma’s voor voertuigen)
 • Sociale zekerheidsnummer (in beperkte omstandigheden kan Aixam SSN verzamelen, bijvoorbeeld als u een prijsvraag wint of een vergoeding ontvangt die moet worden opgegeven voor belastingdoeleinden van de overheid)
 • Beleggersinformatie (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De informatie die Polaris over u verzamelt en uw voertuigen kunnen worden gebruikt:

 • Producten en services leveren en klantrelaties onderhouden
 • Verbetering van de kwaliteit, veiligheid en beveiliging van onze producten en diensten
 • Om uw account (s) te beheren en uw betalingen voor producten en diensten te verwerken
 • Om onze websites en applicaties te bedienen, inclusief online registratieprocessen
 • Polariseringsprogramma’s en leveranciersdiversiteitsprogramma’s en Polaris-subsidieprogramma’s faciliteren en ondersteunen
 • Gegevensvelden automatisch aanvullen op onze websites om uw online ervaring te verbeteren
 • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, inclusief connected, autonome en car-sharing producten en services
 • Klant- en voertuigondersteuning en -service bieden (zoals recall-informatie)
 • Voor garantiemanagement en validatie
 • Informatie en productupdates bieden
 • Om de prestaties en veiligheid van voertuigen te evalueren
 • Voor onderzoek, evaluatie van gebruik en probleemoplossing
 • Controleer of u in aanmerking komt voor voertuigaankopen of incentiveprogramma’s
 • Voor markeer- en analysedoeleinden
 • Ondersteuning van het elektronische handtekening- en leveringsproces tussen u en uw dealer
 • Communicatie-inhoud aanpassen en verbeteren
 • Om te voldoen aan wettelijke, regulatorische of contractuele vereisten

Communicatie met u in verband met dit gebruik kan plaatsvinden via e-mail, telefoon, e-mail, sms, sociale media of andere elektronische berichten, of via onze websites en applicaties.

Geschillenbeslechting

In overeenstemming met deze Verklaring verbindt het bedrijf zich ertoe klachten over de privacy, verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op te lossen. Het bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van het bedrijf. Personen met vragen of klachten over deze verklaring worden aangemoedigd om eerst contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming via e-mail op info@aixam.nl, of per gewone post bij DPO – AIXAM Nederland, Linie 15, 5405 AR Uden

Voor geschillen met betrekking tot persoonsgerelateerde persoonlijke gegevens die door de onderneming zijn ontvangen uit de EU, EER of Zwitserland, of waar EU-, EER- of Zwitserse medewerkers van de onderneming klachten indienen over schendingen van hun gegevensbeschermingsrechten en niet tevreden zijn met de resultaten van de interne bedrijfsresultaten. herzienings-, klacht- en beroepsprocedures (of eventuele toepasselijke klachtenprocedures onder een contract met een vakbond), zullen ze worden gericht aan de staat of nationale privacyautoriteiten of arbeidsautoriteit in het rechtsgebied waar de werknemer werkzaam is. Dit omvat gevallen waarin de vermeende verkeerde behandeling van persoonlijke gegevens in de VS heeft plaatsgevonden, de verantwoordelijkheid is van de Amerikaanse organisatie die de informatie van de werkgever in de EU, de EER of Zwitserland heeft ontvangen en die derhalve een vermeende schending van deze verklaring inhoudt. Het bedrijf verbindt zich daarom om mee te werken aan onderzoek door en om te voldoen aan het advies van de privacyautoriteiten en arbeidsautoriteiten in de EU, EER en Zwitserland en andere bevoegde autoriteiten in dergelijke gevallen, en om deel te nemen aan de procedures voor geschillenbeslechting van het panel dat is ingesteld door de privacyautoriteiten, arbeidsautoriteiten en dergelijke andere autoriteiten.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, in overeenstemming met de vereisten van toepasselijk recht. Een bericht zal door het bedrijf worden gepost op de website van het bedrijf op www.polaris.com wanneer deze verklaring wordt gewijzigd.

Overig beleid

Het Bedrijf heeft ander beleid dat van toepassing kan zijn op persoonlijke gegevens die binnen het toepassingsgebied hiervan vallen. Dit beleid kan afwijken van dit beleid.

Website Privacy Policy

Contact Informatie

Vragen, opmerkingen of mededelingen met betrekking tot deze verklaring kunnen per post worden ingediend bij het bedrijf aan:

AIXAM Nederland
Linie 15
5405 AR Uden
Tel : 0413-24 72 50

Of per e-mail naar:  info@aixam.nl